Kalippu Song Lyrics-Premam Movie

Kalippu Song Lyrics

കണ്ണു ചുവക്കണു
പല്ലു കടിക്കണു
മുഷ്ടി ചുരുട്ടണു
ആകെ വിയർക്കണു

നാടിഞരമ്പു വലിഞ്ഞു മുറുകണു
പേശികളാകെ ഉരുണ്ടു കയറണു
ചങ്കിനകത്തു താളമടിയ്ക്കണു
തകിട തകിട മേളമടിയ്ക്കണു

കയ്യും കാലും വെറ വെറയ്ക്കണു
പെട പെടയ്ക്കണു തുടി തുടിയ്ക്കണു
പെരുവെരലു പെരുത്തു കയറണു
വെളിച്ചപ്പാടുപോൽ ഉറഞ്ഞു തുള്ളണു
കലിപ്പു്

കണ്ണു ചുവക്കണു പല്ലു കടിക്കണു
മുഷ്ടി ചുരുട്ടണു ആകെ വിയർക്കണു
നാടിഞരമ്പു വലിഞ്ഞു മുറുകണു
പേശികളാകെ ഉരുണ്ടു കയറണു
ചങ്കിനകത്തു താളമടിയ്ക്കണു
തകിട തകിട മേളമടിയ്ക്കണു

കയ്യും കാലും വെറ വെറയ്ക്കണു
പെട പെടയ്ക്കണു തുടി തുടിയ്ക്കണു
പെരുവെരലു പെരുത്തു കയറണു
വെളിച്ചപ്പാടുപോൽ ഉറഞ്ഞു തുള്ളണു
കണ്ണു ചുവക്കണു പല്ലു കടിക്കണു
മുഷ്ടി ചുരുട്ടണു ആകെ വിയർക്കണു
നാടിഞരമ്പു വലിഞ്ഞു മുറുകണു
പേശികളാകെ ഉരുണ്ടു കയറണു

ചങ്കിനകത്തു താളമടിയ്ക്കണു
തകിട തകിട മേളമടിയ്ക്കണു

കയ്യും കാലും വെറവെറയ്ക്കണു
പെട പെടയ്ക്കണു തുടി തുടിയ്ക്കണു
പെരുവെരലു പെരുത്തു കയറണു
വെളിച്ചപ്പാടു പോൽ ഉറഞ്ഞു തുള്ളണു

Also, read about the following Movie Download Websites: